Hodnoty

Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. staví své podnikání a úspěchy nejen na obecně platných ekonomických ukazatelích, velkou pozornost věnuje také dodržování sociálních a ekologických závazků udržitelného rozvoje. Vyžadujeme od našich zaměstnanců, aby se ztotožnili s těmito principy naší společnosti. Víme, že naše společnost není odpovědná jen svým zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům či dodavatelům, ale širšímu prostředí a společenství, ve kterém působíme. Odpady vnímáme jako zdroje a naším společným cílem je odpovědné nakládání se zdroji pro budoucnost. Naše hodnoty vyjadřuje politika společnosti .

ÚSILÍ

Úsilí o zvyšování efektivity a inovací ve veřejném sektoru a ve službách, které poskytujeme našim klientům.

ODDANOST

Závazek skupiny vyvíjet se s ohledem na planetu a přitom nadále poskytovat lidem nezbytné služby.

ODVAHA

Žít v současnosti optimisticky a dívat se do budoucna kreativně.

SOUDRŽNOST

Mobilizace všech našich silných stránek společně s důrazem na týmovou práci.