Produkce odpadu a znečišťujících látek

Informace o množství produkovaných odpadů z procesu odstraňování odpadů spalováním jsou každoročně zpracovávány v legislativou stanovených hlášeních, která jsou odesílána do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Informace o množství vypuštěných znečišťujících látek do ovzduší jsou navíc přístupné na portále Českého hydrometeorologického institutu.

Veškeré produkované pevné odpady z procesu spalování, jsou ukládány jako nebezpečný odpad na zabezpečené skládky odpadů, případně procházejí před vlastním uložením ještě procesem stabilizace. Hlavním odpadem z procesu spalování je tzv. popel, struska , který hmotnostně tvoří cca 10% - 15% vstupů.

Emise do ovzduší jsou sledovány jednak kontinuálním systémem měření a dále je 2x ročně prováděno jednorázové měření emisí nezávislou měřící skupinou. V rámci jednorázových měření probíhá i ověřování systémů kontinuálního měření emisí.