Oběhové hospodářství

Odpady jsou zdroje, které mohou významně pomoci evropské ekonomice dostat se zpět na cestu zeleného růstu. Je společným úkolem nás všech, abychom tyto zdroje dokázali maximálně využít. Sektor odpadového hospodářství hraje klíčovou roli, odpovědný přístup v nakládání s odpady znamená navracení druhotných zdrojů a energie do výrobního a spotřebního cyklu. Oběhové hospodářství zajišťuje ochranu zdrojů a životního prostředí, tvorbu pracovních míst.

Desatero oběhového hospodářství, uveřejněno prostřednictvím platformy EMPRESS v roce 2015

 

Předpoklady pro fungování oběhového hospodářství v České republice

Principy oběhového hospodářství spočívají v efektivním nakládání se zdroji, a to hlavně opětovném využití odpadů. Aby mohlo být oběhové hospodářství se svým „cirkulárním“ modelem v ČR zavedeno, je nutné:

  1. Zvýšit podporu trhů se surovinami z recyklačního průmyslu.
  2. Radikálně zvýšit míru opětovného využití a recyklace komunálního odpadu. A to až na 70 %.
  3. Klást důraz na daňové a investiční pobídky podporující opětovné využití odpadů a recyklaci.
  4. Recyklovat nejméně 80 % všech obalových materiálů.
  5. Podporovat vývoj nových technologií prostřednictvím strategické spolupráce průmyslového sektoru s vysokými školami a vědeckými institucemi.
  6. Vytvořit rekvalifikační programy pro nezaměstnané.
  7. Vytvořit vzdělávací programy na základních, středních i vysokých školách a učilištích.
  8. Eliminovat skládkování všech opětovně využitelných zdrojů zvýšením poplatků za skládkování nejméně na částku 1 350 Kč za tunu uloženého odpadu.
  9. Omezit možnost využívání odpadů pro technické zabezpečení skládek.
  10. Maximálně využívat zdroje Evropské unie při budování a modernizaci odpadové infrastruktury.

Co je nového v oběhovém hospodářství? 

 

Připravuje se KONFERENCE VIZE 2024 - RESTART! Kam jsme se posunuli od roku 2015, kdy byla platforma VIZE 2024 založena? Termín: 18. října 2017. 

červenec 2017 - VŠCHT ve spolupráci se SUEZ Využití zdrojů a dalšími partnery otevírá kurz Oběhové hospodářství. Je určen pro zájemce z praxe. 
červen 2017 - prezidentem FEAD - Evropské federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí se stal Jean-Marc Boursier, zástupce generálního ředitele skupiny SUEZ pro segment recyklace v Evropě
červen 2017 - Česká asociace oběhového hospodářství, jejímž členem je také SUEZ Využití zdrojů, se stává členem FEAD, významné evropské instituce prosazující principy circular economy.
květen 2017 - členem České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) se stává Vysoká škola chemicko technologická v Praze
leden 2017 - členem České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) se stává společnost CIUR a.s.

Víte, že...?

Evropská unie dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. (Zdroj: Evropská environmentální agentura) K ochraně našich zdrojů a odstranění surovinové závislosti je třeba upravit výrobní i spotřební vzorce a naučit se využívat principy oběhového hospodářství.

Jste připraveni na revoluci zdrojů?

Jak přispívá SUEZ Využití zdrojů k oběhovému hospodářství?

124 tisíc tun odpadů jsme v roce 2016 navrátili jako druhotné zdroje do výrobního a spotřebního cyklu. 

Materiálové využití - Zahájili jsme recyklaci plastových fólií v závodu v Němčicích nad Hanou, který ročně zpracuje 5000 tun plastových odpadů.


Provádíme sběr a svoz odpadu a předúpravu využitelných složek (například dotřídění, drcení a granulace plastů) 

Energetické využití - energii vznikající při odstraňování odpadu využíváme k provozu technologií, část dodáváme do veřejných sítí

Biologické využití - biologicky rozložitelné odpady zpracováváme na komposty, substráty a štěpku

 

Oběhové hospodářství