Tiskové zprávy

28. 02. 2017 - SUEZ zahájila v ČR provoz nové technologie recyklace plastů

 

Po třech letech vývoje a necelém roce výstavby a testování technologie zahajuje společnost SUEZ Využití zdrojů v Němčicích nad Hanou recyklaci plastů. Recyklovat se zde budou odpadní plastové fólie na regranulát, z něhož lze následně znovu vyrobit fólii, plastové pytle a další výrobky. Celý projekt je dokladem odhodlání mezinárodní skupiny SUEZ investovat v České republice do technologií, které zvyšují míru recyklace a snižují spotřebu primárních zdrojů. „Do výstavby recyklační linky jsme se pustili i přesto, že se stále nedaří posílit legislativní zázemí pro podobná investiční rozhodnutí, především se nedaří prosadit nový zákon o odpadech, který by recyklaci výrazněji zvýhodňoval oproti skládkování odpadů,“ říká Zdeněk Horsák, generální ředitel společnosti.  

 

 Nová technologie je umístěna ve stávajícím areálu odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou, který společnost SUEZ Využití zdrojů již více než deset let provozuje. Technologie je unikátní v tom, že je schopna zpracovat jak čiré, tak barevné odpadní plasty, a také odpadní plasty s určitým stupněm znečištění. Výstupem je pak surovina, která snese srovnání se surovinou vyrobenou z ropy.

 

 Ročně zpracuje technologie přibližně 5 000 tun plastových odpadů. Ty projdou systémem drcení a praní až do extruderu. Významnou součástí linky je také kontinuální filtr, který odstraní nežádoucí příměsi jako je papír, minerály a podobně. Vyrobený regranulát pak dosahuje vynikajících kvalitativních parametrů.

 


„Takto zpracovaný plast předáme výrobcům, kteří jej využijí jako vstupní surovinu. Projekt naplňuje principy oběhového hospodářství, které se snažíme v našem odpadovém segmentu  prosazovat. Znamená to především soustavné hledání, jak materiálově využít co nejvíce odpadů, a neposílat je tak na skládky nebo nevyvážet po jednoduché předúpravě do zahraničí. A to se zde v Němčicích pro konkrétní druh plastů podařilo,
“ říká Petr Špičák, technický ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s., která je součástí mezinárodní skupiny SUEZ.

 

Jak společnost SUEZ, tak vedení města hodnotí investici jako další významný posun ve spolupráci. Nová technologie přinesla do regionu nové pracovní příležitosti, linku obsluhuje v nepřetržitém provozu 12 zaměstnanců.

 

15. 04. 2016 - SITA CZ zahájila výstavbu nové technologie recyklace plastů
V polovině dubna odstartovala SITA CZ výstavbu recyklačního závodu v Němčicích nad Hanou. Projekt je dokladem odhodlání skupiny SUEZ investovat v České republice do technologií, které zvyšují míru recyklace a snižují spotřebu primárních zdrojů. „Z odpadních plastových fólií získáme novou surovinu, kterou dodáme zpět do výroby. Plasty tak putují v uzavřeném cyklu a především zůstávají v České republice, aniž by byly přeprodávány do dalších zemí a vracely se jako draze nakupovaná surovina," říká Petr Špičák, technický ředitel SITA CZ a.s., která je součástí mezinárodní skupiny SUEZ.

 

Nová technologie bude umístěna ve stávajícím areálu odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou, který SITA CZ již více než deset let provozuje. Firma plánuje ročně zpracovat okolo 5 000 tun plastových odpadů, především LDPE fólií. Ty projdou systémem procesů drcení a čištění až do aglomerátoru, který vytvoří výsledný granulát. Takto zpracovaný plast lze znovu využít jako vstupní výrobní surovinu. Může se tak vrátit k původnímu výrobci fólie a dokonale uzavřít cyklus. Projekt je tedy modelovým příkladem oběhového hospodářství. Jak společnost SUEZ, tak vedení města hodnotí investici jako další významný posun ve spolupráci, nová technologie přinese do regionu nové pracovní příležitosti.

  

03. 03. 2016 - Ostravská spalovna SITA CZ odstraňuje závadný med, stažený z trhu
3. března 2016 přijala spalovna více než 17 tun odpadu s kódem 020203 kategorie ostatní, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování. Konkrétně se jedná o med s obsahem zakázaných látek, které odhalily kontroly orgánu státní správy. Odpad bude postupně spolu s dalšími odpady, které spalovna přijímá, odstraněn přibližně do čtyř dnů.  

Spalovna se nachází v ostravské části Mariánské Hory a představuje jednu z nejmodernějších technologií termického odstraňování průmyslových a nebezpečných odpadů ve střední Evropě. Podstatnou část technologie tvoří zařízení na čištění spalin. Ke spalovně přiléhá logistické centrum s  technologiemi pro třídění a předúpravu druhotných surovin. Areálem, který se rozkládá na 13 600 metrech čtverečních a v němž pracuje více než 50 zaměstnanců, projde ročně až 95 000 tun odpadu. Spalovna má kapacitu 2,65 t za hodinu a disponuje kontinuálním monitorovacím systémem, který vyhodnocuje čištění spalin podle emisních limitů. Velkou část přijímaných odpadů tvoří odpady ze zdravotnictví. Vyprodukovanou energii využívá spalovna pro vlastní provoz areálu.
Zdroj: SITA CZ

05. 02. 2016 - Ostravská spalovna SITA CZ se představila zástupcům krajů

Náměstci hejtmanů krajů ČR a vedoucí odborů životního prostředí na závěr svého dvoudenního jednacího programu v Ostravě navštívili Spalovnu průmyslových odpadů společnosti SITA CZ. Exkurzi iniciovala kancelář hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka.

Spalovna se nachází v ostravské části Mariánské Hory a představuje jednu z nejmodernějších technologii termického odstraňování nebezpečných odpadů v Evropě. Podstatnou část technologie tvoří zařízení na čištění spalin. Ke spalovně přiléhá logistické centrum s  technologiemi pro třídění a předúpravu druhotných surovin. Areálem, který se rozkládá na 13 600 metrech čtverečních a v němž pracuje více než 50 zaměstnanců, projde ročně až 95 000 tun odpadu.                              

Zástupci managementu SITA CZ představili nejprve činnost společnosti v kontextu mateřské mezinárodní skupiny SUEZ, která se zabývá činnostmi v odpadovém hospodářství a vodohospodářství a ročně zpracuje 44 miliónů tun odpadu na celém světě. Poté zasadili technologii spalovny do kontextu široké škály ostatních technologií zpracování odpadu v České republice, které SITA CZ provozuje: kompostárny, zařízení pro zpracování kapalných odpadů, logistická centra pro zpracování druhotných surovin a další.

Během debaty, která se odehrála v době zahájení veřejného připomínkování důležitých návrhů dvou novel odpadových zákonů, se nehovořilo jen o spalování a energetickém využívání odpadů, ale také o konkrétních opatřeních na podporu oběhového hospodářství, materiálového využití a recyklace odpadů. Zástupci krajů se také zajímali o skladbu nebezpečných odpadů, které jsou ve spalovně odstraňovány. Jedná se v první řadě o odpady ze zdravotnictví a dále organické a anorganické chemikálie z průmyslu. Další dotazy směřovaly na výstupy ze spalovny - ty tvoří v převážné většině struska v celkovém množství 2 200 tun ročně.

 Po teoretické části si návštěvníci prohlédli celý areál včetně velína spalovny, kde mohli nahlédnout do monitorovacího systému čištění spalin. Seznámili se také s energetickou bilancí spalovny, která vyprodukované energie využívá pro vlastní provoz areálu.

Zdroj: SITA CZ

16. 12. 2015 -
SUEZ vítá historickou dohodu COP21

 Skupina SUEZ vítá historickou dohodu COP21. Jedná se o skutečný odrazový můstek pro přechod k modelu nízkouhlíkového rozvoje. 

 Ambiciózní. Vychází z výhledu „udržet zvyšování průměrné globální teploty na hodnotu výrazně pod 2 °C nad úrovní před průmyslovou revolucí a usilovat o omezení zvyšování teploty o 1,5 °C”.

 Robustní. Tato dohoda zajistí transparentnost "umožňující vytvořit vzájemnou důvěru a podpořit efektivní realizaci“ a podporuje smluvní strany ve „zjednodušení, transparenci a pochopení národně daných příspěvků“. Dále jednoznačně stanoví mechanismy pro každoroční investice ve výši 100 mld. USD, které od roku 2020 investuje soukromý a veřejný sektor.

 Dynamická. Zahrnuje plány různých postupů, které je nutné realizovat tak, aby bylo možné postupem času průběžně sledovat a rozvíjet závazky a podmínky dohody. 

 Dále tato dohoda zajistí silnou pozici pro pokračující nasazení občanské veřejnosti, a to včetně podniků, přičemž se bude vycházet z akční agendy Lima - Paříž. „Pobídky k určování cen uhlíku“ jsou zmiňovány v čl. 137 rozhodnutí, což svědčí o významu určování cen uhlíku

 Skupina SUEZ se pevně zavázala k tomuto dynamickému přístupu a:

  „Pařížská dohoda přináší jednoznačný a solidní rámec pro pokračující postup se strategiemi, které umožní zmírnit následky narušení klimatu a adaptovat se na tyto následky. Dále umožní realizovat model odpovědný za klima a podpoří konkrétní realizaci zásad oběhového hospodářství, který je v této souvislosti společně prosazován. Více, než kdykoliv jindy, jsme zavázani postupovat podle naší strategie klimatu a zajistit tak udržitelné nakládání se stroji. Budeme se podílet na COP22, které proběhne v Maroku“, potvrdil Jean-Louis Chaussade, předseda představenstva skupiny SUEZ

O skupině SUEZ
Nastává revoluce zdrojů. Ve světě, který čelí demografickému růstu, prudké urbanizaci a nedostatku přírodních zdrojů, je pro budoucnost klíčové zajištění, optimalizace a obnova zdrojů. SUEZ přivádí pitnou vodu k 92 milionům obyvatel, zajišťuje vodohospodářské služby pro 65 milionů obyvatel, služby v odpadovém hospodářství pro téměř 50 milionů obyvatel, recykluje každým rokem 14 milionů tun odpadů a vyrábí 5 138 GWh místní a obnovitelné energie. SUEZ zaměstnává 80 990 lidí a působí na všech pěti kontinentech. Je klíčovým hráčem v oblasti oběhového hospodářství pro udržitelné nakládání se zdroji.
V roce 2014 dosáhla skupina SUEZ celkové tržby ve výši 14,3 miliard euro.

20. 10. 2015 -
SUEZ se postará o odpady při stavbě pražské čistírny vod 

Skupina SUEZ bude hlavním dodavatelem služeb odpadového hospodářství pro největší pražskou stavbu současnosti. Po vítězství ve výběrovém řízení uzavřela smlouvu s dodavateli stavby Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, kde se bude stavět následující 4 roky. Hodnota zakázky jsou čtyři milióny korun a zahrnuje zejména ekologické odstranění vzniklých odpadů. 

Pro SUEZ v České republice se jedná o významnou a také symbolickou zakázku, protože v sobě spojuje vodohospodářství a odpady, což jsou dvě hlavní činnosti skupiny SUEZ, provozované v 70 zemích po celém světě. Ve vypsaném tendru, do kterého se zapojili hlavní dodavatelé odpadových služeb, jsme uspěli díky ceně a navrženému řešení,“ uvedl Zdeněk Wlazlo, oblastní manažer obchodu.

Zdroj: SITA CZ

8. 9. 2015 - SITA CZ PODPORUJE 1. EVROPSKÝ DEN RECYKLACE BATERIÍ 

Nestřádejme použité baterie v šuplíku 

Středa 9. září bude poprvé v historii věnována třídění a recyklaci baterií v rámci Evropského dne recyklace baterií, do kterého se zapojila i společnost SITA CZ. Cílem Evropského dne recyklace baterií je připomenout, proč jsou správné třídění a recyklace baterií důležité. Recyklace baterií je velmi názornou ukázkou toho, jak můžeme ušetřit přírodní zdroje opětovným využitím surovin a podpořit oběhové hospodářství. Zároveň se podaří zachytit zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie obsahují. 

Víte, že z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi?

Jak můžete Evropský den baterií oslavit a přispět k ochraně životního prostředí? Začněte doma třídit baterie - je to skutečně jednoduché. Třídění vám usnadní sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz 

Baterie lze pak odevzdávat ve sběrných dvorech, ve školách, v úřadech a v prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají baterie. Aktuální seznam všech sběrných míst a další informace o události naleznete na www.ecobat.cz.

SITA CZ se zapojila sběrem ve svých kancelářích a provozovnách. 1. Evropský den recyklace baterií propagujeme take u našich zákazníků.
Zdroj: Ecobat, SITA CZ

 

04. 09. 2015 - Evropské státy musí přehodnotit nakládání s odpady. J.-M. Boursier ze skupiny SUEZ podpořil připravovanou novelu zákona o odpadech.

Dne 3. 9. 2015 se v Praze setkali velvyslanec Francie v ČR Jean-Pierre Asvazadourian a Jean-Marc Boursier, člen představenstva mezinárodní skupiny SUEZ, nově odpovědný za evropské aktivity skupiny v odpadovém hospodářství. „Evropské státy musí přehodnotit nakládání s odpady,“ shodli se na následném briefingu s novináři a potvrdili ochotu vyjádřenou ve společné deklaraci SUEZ a dalších 6 významných firem k uvolnění investic ve výši až 315 miliard eur v případě přijetí evropského balíčku oběhového hospodářství.

Ohledně České republiky J.-M. Boursier řekl, že cílem je zvyšovat míru využití odpadů pomocí nových technologií, přispět k rozvoji oběhového hospodářství a ke snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů. Významný krok České republiky spatřuje v připravované novele zákona o odpadech.

Vyjádřil jménem společnosti SUEZ jasnou podporu směřování v českém odpadovém hospodářství, neboť nový zákon umožní v případě schválení zvýšení míry recyklace a využití odpadu a současně snížení odpadu ukládaného bez využití. Současně by měl přispět k očekávaným investicím do odpadové infrastruktury a pokročilých technologií využití odpadu. „Odhadujeme, že celkové investice v příštích 10 letech v této oblasti dosáhnou v České republice 40 miliard korun a přinesou řešení pro 6 milionů tun komunálního a průmyslového odpadu.“ K přínosům dále uvedl, že na 1 milión tun odpadu, které dokážeme využít, připadá 10 000 nových pracovních míst, vytvořených v celém řetězci, recyklace a využití odpadů.
V připravované odpadové novele vyzdvihl J.-M. Boursier tři nejdůležitější oblasti, které by měl zákon přinést: od roku 2024 úplný zákaz skládkování všech využitelných složek odpadu, zahájení postupného zvyšování poplatků na skládkách a v neposlední řadě ukončení některých pololegálních praktik, které se v oblasti nakládání s odpady v ČR dosud vyskytují.

 

Jean-Marc Boursier, který ve Skupině SUEZ pracuje již od roku 1999, je novým výkonným viceprezidentem pro oblast odpadového hospodářství pro celý evropský region. Jean-Marc Boursier ve skupině SUEZ prošel významnými manažerskými pozicemi, např. finanční ředitel celé Skupiny nebo generální ředitel francouzské pobočky SUEZ pro odpady. Jeho hlavním cílem je propagace a prosazování myšlenky oběhového hospodářství, kterému se skupina SUEZ dlouhodobě věnuje.

 

12.03.2015 -SITA mění filozofii podnikání a mění svůj název. V Česku chce ukončit skládkování

Česká republika je jedinou vyspělou zemí EU, která nemá jasnou vizi, jak do budoucna nakládat s odpady. Doposud nemá dokonce ani vyřešené poplatky za skládkování. SITA CZ chce prosadit změnu. Mění filozofii svého podnikání a přechází pod jednotnou značku SUEZ environnement, Budoucnost podle ní neleží ani ve skládkování ani v neomezeném spalování odpadů. SUEZ environnement prosazuje fungování oběhového hospodářství. To znamená maximální využívání odpadů jako druhotných zdrojů surovin a úzkou spolupráci s průmyslovými podniky na jejich využití.

Všechny společnosti skupiny SUEZ environnement, které doposud působily v 70 zemích světa pod čtyřiceti různými názvy (SITA, ONDEO, Degrémont, Agbar, United Water ad.), přebírají jednotný název celé skupiny. V České republice bude společnost SITA vystupovat pod názvem SUEZ environnement. Jednotlivé společnosti skupiny prošly společným vývojem, který trvá už víc než 150 let. Sloučení všech společností pod jedinou značku je dalším logickým krokem, který umožní větší a efektivnější spolupráci v rámci skupiny a zjednoduší složitou strukturu jednotlivých značek. Rovněž naznačuje změnu ve filozofii podnikání celé skupiny.

Lidská společnost vyprodukuje za 24 hodin přes 10 milionů tun odpadu, což je neuvěřitelné číslo. Činnosti naší skupiny reflektují vývoj společnosti a v důsledky toho se proměňují. Zatímco dříve společnosti patřící do naší skupiny byly především provozovateli, ať již v oblasti nakládání s odpady či vodohospodářství, nyní se snaží aktivně řídit hospodaření se zdroji. To souvisí se skutečností, že se ve vyspělých zemích stále více daří prosazovat tzv. oběhové hospodářství (circular economy), které mění prostou spotřebu zdrojů na jejich zhodnocování a opakované využívání,“ vysvětluje generální ředitel SITA CZ ČR Zdeněk Horsák.

SUEZ environnement se stává komplexní značkou, která nabízí svým zákazníkům čtyři obory činnosti: řízení vodního cyklu, recyklaci a zhodnocení odpadů, řešení v oblasti úpravy vody a poradenství při udržitelném rozvoji měst a regionů. Stejné služby hodlá poskytovat i v České republice, i když zde podle vedení společnosti legislativní podmínky ani politická vůle pro zavedení oběhového hospodářství nejsou ideální.

Česká republika je jedinou vyspělou zemí EU, která nemá jasnou vizi, jak do budoucna nakládat s odpady. Doposud nemá dokonce ani vyřešené poplatky za skládkování a veřejnost se záměrně straší různými chimérami, které mají zabránit pozitivním změnám v zákoně o odpadech. Největším strašákem je, že zvýšení poplatků za skládkování zvýší ceny původcům odpadů, tedy průmyslovým podnikům, městům, obcím, potažmo občanům. Je to přesně naopak. Razantní zvýšení poplatku za odpad bez využití na skládkách a postupně úplný zákaz skládkování je jediný nástroj, jak dosáhnout účinného využívání zdrojů. Pokud se naučíme nevnímat odpad jako odpad, ale jako zdroje, budeme fungovat daleko efektivněji, a naopak se veškeré procesy zlevní. Naše analýzy i zkušenosti ze zahraničí, stejně jako praxe, kterou již nyní uplatňujeme v ČR, to jasně dokazují,“ říká Zdeněk Horsák.

Chimérou je podle Zdeňka Horsáka i tvrzení, že zvýšení poplatku za skládkování nahrává výstavbě spaloven. „Spalovna pro to, aby mohla fungovat efektivně, potřebuje spádovou oblast značné velikosti a určité množství odpadu. V České republice je vzhledem k její velikosti prostor pro výstavbu dalších dvou, maximálně tří spaloven, a to jen tam, kde jsme schopni 100% využít vyrobené teplo. Pro ostatní města a obce představuje nejekonomičtější řešení důsledný efektivní systém recyklace postavený na principech oběhového hospodářství. A právě k tomu má SUEZ environnement know-how, právě to chce SUEZ environnement nabízet a prosadit i v České republice,“ dodává Horsák.

Podle analýzy, vypracované předními experty odpadového hospodářství a specialistů v oblasti výroby plastů, by například využití jen 25 % odpadních plastů, které v ČR skončí nevyužité na skládce, ušetřilo výrobním plastikářským firmám přes 1,7 mld. Kč.

„Ostatní vyspělé země EU jsou v tomto ohledu daleko před námi, recyklace tam funguje úplně na jiné úrovni. Česká republika bohužel nemá vyřešené ani jiné bazální problémy. Nechápu, jak je u nás ještě v dnešní době možné ukládat nebezpečný odpad na skládky jako materiál technického zabezpečení. Zakládáme si tím na nové ekologické zátěže, které bude třeba v blízké budoucnosti složitě a draze odstraňovat. V Česku musíme zkrátka od základu změnit myšlení o odpadech, začít říkat věci na rovinu. SUEZ environnement chce být v tomto ohledu lídrem a doufáme, že se k nám přidají další společnosti a instituce,“ uzavírá Zdeněk Horsák.

Zdroj: SITA CZ

12.02.2015 - SITA CZ otevřela u Břeclavi provoz pro využití druhotných surovin

Nový provoz SITA CZ  s názvem Logistické centrum Břeclav je určen ke sběru, výkupu a předúpravě  odpadu. Především se zde bude třídit, lisovat a připravovat papír a plast k dalšímu využití. Odpad sem bude svážen od původců – převážně průmyslových podniků – z regionu. „Hlavním účelem podobných zařízení je zvýšení podílu využitých odpadů a tím ochrana primárních zdrojů a také snížení podílu odpadů ukládaných na skládky. Zařízení tohoto typu provozujeme po celé České republice,“ komentuje Petr Špičák, technický ředitel SITA CZ.

Odpad je surovina

Díky velmi sofistikovanému logistickému systému putují předupravené druhotné suroviny k recyklaci.V břeclavském provozu to může být denně až 280t druhotných surovin. Finálními odběrateli jsou například papírny a výrobci  nejrůznějších výrobků z plastu.

Provoz vznikl v té době nevyužitém skladovacím prostoru. Skládá se z haly na zpracování druhotných surovin, přístřešku pro jejich shromažďování a venkovní plochy určené k parkování vozidel a stání kontejnerů. Dále se zde nachází administrativní budova a sociální zázemí pro zaměstnance provozu. Značná pozornost byla při výstavbě věnována požární ochraně, kdy se investovalo se do masivní protipožární stěny. Rovněž elektroinstalace a další prvky pasivní ochrany jsou nedílnou součástí bezpečnosti provozu. V současné době v hale pracuje dvoukomorový hydraulický lis, další zařízení pro zpracování odpadu, jako například třídící pás nebo technologie pro zpracování polystyrenu, jsou plánována. V břeclavském provozu SITA CZ zaměstnává 7 pracovníků a výhledově přijme Tučné (Ctrl+B)až 5 dalších.

Zdroj: SITA CZ a.s.
 

11. 12. 2015 - České předsednictví PREPARE končí. Co nového přineslo pro udržitelnou spotřebu a výrobu?

Generální ředitel SITA CZ a.s. Zdeněk Horsák předal v Kodani po třech letech předsednictví v mezinárodní síti PREPARE.  Po České republice přebírá vedení této iniciativy na podporu udržitelné spotřeby a výroby (ÚSV) a realizaci environmentálních projektů Slovinsko. České předsednictví PREPARE 2012 – 2014 pod vedením Zdeňka Horsáka a organizačním zajištěním o.p.s. EMPRESS ve znamení synergie přineslo zapojení zásadních evropských iniciativ a organizací do PREPARE, posílení platformy pro sdílení informací a zkušeností a nový model financování, méně spjatý s vládními dotacemi.

«Chtěl bych poděkovat všem zapojeným členům, díky kterým se podařilo splnit cíle, jež jsme si na počátku předsednictví vytyčili. Členství předních evropských odborníků na problematiku USV v síti prokazuje její význam v mezinárodním kontextu. Jsem velmi rád, že iniciativy typu PREPARE se mohou dále rozvíjet a přispívat k zavádění principů oběhového hospodářství a zelené ekonomiky,» řekl Zdeněk Horsák v Kodani a popřál slovinským kolegům mnoho úspěchů při dalším rozvoji iniciativy.

Klíčové projekty

Během českého předsednictví byly dokončeny klíčové projekty TRUST IN, InEDIC nebo CSI EU zaměřené na vytváření environmentálně orientovaných vzělávacích kursů, aplikaci ekodesignu v keramickém průmyslu, resp. zavádění společenské odpovědnosti (CSR) v malých a středních podnicích. Některé další projekty aktuálně probíhají a jsou připravovány nové.

Vladimír Dobeš, ředitel o.p.s. EMPRESS, k tomu říká: «Udržitelná spotřeba a výroba umožňuje přeměnit ekonomickou i environmentální krizi v příležitost pro inovace a zlepšování kvality života. To, jak budeme žít, bude stále více záviset nejen na využívání  nových technologií, ale především i na nových přístupech, vztazích a partnerstvích. Jsem rád, že se během českého předsednictví podařilo mimo jiné navázat úzkou spolupráci mezi PREPARE a evropskou částí globální sítě pro účinnější využívání zdrojů a čistší produkci RECPnet.» 

Ačkoli české předsednictví oficiálně vyprší až po Novém roce, formálně jej předala Česká republika Slovinsku již 5.12.2014 v Kodani, kde se uskutečnilo zasedání PREPARE. 

PREPARE - základní informace

Evropská síť PREPARE (Preventive Environmental Protection Approaches in Europe – Preventivní přístupy k ochraně životního prostředí v Evropě), vznikla v roce 1991. Staví na faktu, že problematika ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek není pouze záležitostí jednoho státu, nýbrž je nutné součinně působit na území celého evropského, případně i světového prostoru.

Síť PREPARE sdružuje odborníky z oblasti čistší produkce a udržitelné spotřeby a výroby z mnoha evropských států. Jejím hlavním přínosem je sdílení a přenos know-how realizace společných (nadnárodních) projektů v předmětné oblasti. Jedná se například o projekty v oblasti energetických úspor, ekodesignu, společenské odpovědnosti či vzdělávání. Česká republika se stala členem PREPARE v roce 2006, a to na základě souhlasu vlády ČR (usnesení vlády č. 265/2006). Činnosti sítě se v rámci ČR účastní především Ministerstvo životního prostředí a EMPRESS, o.p.s. V letech 2012 - 2014 předsedala síti PREPARE Česká republika.

www.prepare-net.com | www.empress.cz | www.sita.cz

Zdroj: EMPRESS, o.p.s., SITA CZ a.s.

28.04.2014 - SITA CZ podpořila třídění plastů novým českým rekordem

SITA CZ oslavila Den Země překonáním českého "PET" rekordu. Nový rekord utvořili zaměstnanci SITA CZ, když naplnili běžný žlutý kontejner na plastový odpad sešlapanými PET lahvemi velikosti 1,5 l v množství 2 430 kusů, což je o více než tisíc více než dosavadní rekord. «PET rekord jsme uspořádali v SITA CZ už potřetí, ale teprve letos jsme přizvali komisaře a pokusili se o překonání oficiálního českého rekordu. Akce se uskutečnila 25. dubna a stala se netradiční oslavou Dne Země a zároveň podporou třídění,» říká Kateřina Kodadová, manažerka pro komunikaci SITA CZ.

SITA CZ slaví tradičně Den Země akcemi pro děti a veřejnost v různých částech České republiky. Letos přidala úspěšný pokus o překonání PET rekordu. V areálu Logistického centra Brno firmy SITA CZ se podařilo vměstnat do běžného žlutého kontejneru na plast neuvěřitelných 2 430 sešlapaných PET lahví. Tím zaměstnanci SITA CZ, konkrétně vítězný tým z ostravského provozu, vytvořili český rekord, který doposud patřil obci Nová Včelnice s počtem 1 333 lahví. K pokusu se připojili také studenti Masarykovy univerzity, se kterou SITA CZ dlouhodobě spolupracuje na výuce i výzkumu. Výkonu byli přítomni zástupci pelhřimovské agentury Dobrý den.

«Třídění plastů i dalších využitelných odpadů je důležité, nejen plastový odpad je významná surovina. Jednou z nejvýznamnějších činností SITA CZ je zpracování odpadů pro další materiálové využití. Například z vytříděných PET lahví vznikne drť, kterou dodáváme dalším zpracovatelům jako surovinu pro vznik nových výrobků, » dodala Kateřina Kodadová.

Zdroj: SITA CZ a.s.

07.01.2014 - SITA CZ zajišťuje odvoz odpadu a vyčištění lokality Bulovka - Arnoltice

SITA CZ koordinuje třídění, nakládku a odvoz odpadů z obce Bulovka – Arnoltice na Liberecku k ekologickému odstranění a energetickému využití ve spalovně TERMIZO. V první fázi projektu bude odstraněno zhruba 3 500 t plastových odpadů a 800 t textilního odpadu. "Odpady pocházejí z účelového nelegálního podnikání a jde o směsné plasty, kompozita a textil, které sem byly navezeny v minulosti. Dohromady se jedná o množství cca 9 tisíc tun," sdělil náměstek hejtmana Libereckého kraje Josef Jadrný na tiskové konferenci k zahájení projektu.

SITA CZ byla vybrána jako jeden z dodavatelů německou agenturou Sonderabfallagentur Baden – Württemberg GmbH (SAA), která financuje první fázi projektu. O dalších fázích se bude teprve jednat.

Odpad je nejprve v místě skládky vytříděn, případně rozstříhán či rozřezán, a odvezen k energetickému využití do spalovny komunálních odpadů společnosti TERMIZO a.s. v Liberci. Po odstranění veškerého odpadu nastane sanace všech dotčených ploch.
Podle Pavla Bernáta, předsedy představenstva společnosti TERMIZO, bude z nelegální skládky vyrobeno přibližně 520 MWh elektřiny, což je množství odpovídající roční spotřebě 120 domácností, a 34 000 GJ tepla, což odpovídá roční spotřebě 700 domácností.

Zdroj: SITA CZ, tisková zpráva Libereckého kraje


03.01.2014 - SITA CZ a Masarykova univerzita vydaly knihu Odpadové hospodářství v praxi

Odbornou publikaci na téma odpadového hospodářství vydala Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí a SITA CZ a.s. Kniha se z pohledu reálné praxe vyjadřuje k trendům zpracování a využití odpadů v České republice a v mezinárodním srovnání. Podkladem pro její vydání byly přednášky, které vedli odborníci ze společnosti SITA CZ po několik semestrů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Knihu vydalo na přelomu roku nakladatelství MUNI Press.

Co nového přináší publikace Odpadové hospodářství v praxi?
Jedná se o první komplexní knihu k tématu odpadového hospodářství v České republice, napsanou profesionály a praktiky  v oboru. « V dnešní době, kdy je téma odpadů zdrojem různých polemik, často bez potřebné znalosti věci, je publikace užitečným nástrojem pro orientaci v tomto oboru, » dodává Zdeněk Horsák, generální ředitel SITA CZ a.s.

Publikace přináší vyčerpávající přehled metod nakládání s odpady na pozadí vývoje aktuálně kritizované právní úpravy a očekávaných trendů. V závěru se autoři přiklánějí na základě zkušenosti a mezinárodních srovnání k optimálnímu mixu využití odpadů. Zároveň nastiňují institucionální nástroje, jak tohoto vyváženého řešení dosáhnout. Publikace poskytne čtenáři jak úvod do problematiky nakládání s odpady, tak i pokročilou teoretickou výbavu až do takové míry detailu, jakým je schéma spalovny odpadů či technologický postup recyklace PET materiálu. Autory jsou odborníci a vedoucí manažeři SITA CZ, jednotlivé kapitoly zpracovali mimo jiné i generální ředitel SITA CZ, technický i finanční ředitel společnosti (základy ekonomie odpadového hospodářství), specialisté na právní předpisy odpadového hospodářství, na spalovací procesy, recyklaci a druhotné suroviny atd., celkem jedenáct autorů.


Publikace “Odpadové hospodářství v praxi“ vznikla jako součást společného projektu Masarykovy univerzity a společnosti SITA CZ a.s. „Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU“.


07.06.2013 - Experti ze SITA CZ budou v Libanonu odstraňovat ekologickou zátěž 

Společnost SUEZ Environnement, do jejíhož holdingu patří odpadová společnost SITA CZ, uzavřela významný kontrakt v oblasti životního prostředí v Libanonu. Po technické stránce zaštítí projekt sanace skládky v katastru města Saida (Sidon) právě odborníci ze SITA CZ. « Projekt je pro nás vedle ekonomického přínosu významnou zkušeností a referencí a svědčí o dobrém jménu našich odborníků v SUEZ Environnement, » říká generální ředitel SITA CZ Zdeněk Horsák. 

Projekt v hodnotě 25 mil. USD

Skládka Saidy obsahuje více než milion metrů krychlových odpadu, který se zde hromadil téměř 40 let. Nový prostor má vysoké ambice stát se po sanačních pracech společenským a kulturním prostorem, který bude sloužit obyvatelům.

SUEZ Environnement přináší do společného projektu se společností JCC své globální environmentální znalosti, libanonský partner lokální znalost prostředí. Společným cílem je utvářet budoucnost využití zdrojů v Libanonu.
O pomoc libanonská vláda požádala prostřednictvím Rozvojového programu Spojených národů, ze kterého je celý projekt řízen. Práce by měly skončit do konce roku 2015.

SUEZ Environnement povolal na projekt tým odborníků z několika svých jednotek:
SITA CZ – řízení projektu;
SAFEGE – generální projektant;
CIRSEE, SE – laboratorní vybavení, chemické analýzy, monitoring;
NOSE – deodorizace skládky;
SITA remediation – odplynění skládky.

Michal Straka, manažer projektu: „Podpisu kontraktu předcházely dlouhé přípravy a vyjednávání, několikrát jsme skládku navštívili. Skládka se nachází přímo na pobřeží Středozemního moře a současně se nachází velmi blízko historického centra města Sidon. To z ní činí jednoznačně ekologickou zátěž. Připravili jsme technické řešení v režimu maximálního využití uloženého odpadu. Přímo na skládce, kterou musíme doslova rozebrat, bude tedy kompletní třídírna odpadu. Mezi nejsložitější technické problémy, které musíme řešit je odplynění skládky a deodorizace během těžby