Články

Oběhové hospodářství se za přispění SUEZ vyučuje na VŠCHT

14. 4. 2017 - Kateřina Kodadová

Na jednu stranu je oběhové hospodářství běžnou součástí života odpovědných a proaktivních firem, na stranu druhou je stále považováno za téma teoretických debat.  Že se situace mění, dokazuje otevření nového kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oběhové hospodářství. Vedle již v loňském roce poprvé vyučovaném předmětu Oběhové hospodářství určeném pro studenty Fakulty technologie ochrany prostředí otevírá VŠCHT v Praze dvousemestrální kurz Oběhové hospodářství určený pro zájemce z praxe.  Co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Především na tyto otázky dává kurz odpovědi, zájem se tak předpokládá především od firem, které chtějí být v tomto směru lídry a mít v této oblasti vzdělané zaměstnance.

Přednášejícími jsou lidé z firem, které oběhové hospodářství prosazují, z neziskového sektoru i z univerzitního prostředí. Celý záměr přibližuje doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Co bylo motivem pro otevření kurzu?

Setkávám se s mnoha pozitivními příklady toho, jak se v jak ve výrobním prostředí, tak třeba v každodenním spotřebitelském životě nebo v úvahách politických zástupců uplatňují myšlenky oběhového hospodářství. Jedná se o reakce na tzv. evropský oběhový balíček, ale často i o zcela spontánní rozvojové aktivity. Problém je často v tom, že se jedná o oddělené iniciativy. Oběhové hospodářství musí fungovat jako spojené nádoby, jako komunikace: Například výrobce má mít zpětnou vazbu od odpadáře, který materiál ideálně použít do svého výrobku, protože je snadno recyklovatelný a kterého se naopak vyvarovat. Spotřebitel by měl mít možnost rozhodovat se při nákupu i na základě této informace. A také vědět, jak s doslouživším výrobkem správně naložit, aby se dal coby odpad maximálně opětovně využít. A jsme zpět u výrobce, který umí ekologicky a ekonomicky například využít recyklátu namísto dovozu přírodních surovin. Propojit odborníky z jednotlivých částí cyklu je hlavním motivem kurzu.

 

Kdy bude kurz Oběhové hospodářství otevřen a kdo se do něj může přihlásit?

Kurz pořádá Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT a jedná se o kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání.  Kurz zahajujeme v září 2017 a skládá se ze třinácti celodenních výukových bloků. Program přednášek, přihlášky a další podrobnosti mohou zájemci již nyní najít na stránkách kurzu

Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Kdo jsou přednášející a co mohou účastníci od kurzu očekávat?

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí: Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH), Institut Cirkulární ekonomiky a, SUEZ Využití zdrojů.  Mezi přednášejícími je řada odborníků z oborů, do kterých oběhové hospodářství již proniklo: odpadové hospodářství, stavebnictví, životní prostředí a udržitelný rozvoj, a to zástupci soukromého i veřejného sektoru. Ti všichni vědí, že pro úspěšnou realizaci smělého plánu, jakým je změna paradigmatu nakládání se zdroji, je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí. To by měli být právě absolventi našeho kurzu.

Kurz nemá být čistě teoretický, jaké praktické části máte pro studenty připraveny?
Po nezbytném vysvětlení všech souvislostí tohoto nesmírně širokého a komplexního konceptu, který pokrývá celý cyklus od designu, výroby přes spotřebitelské chování, produkci odpadu a recyklaci zpět k výrobě, budou studenti pracovat na vlastních praktických projektech a v nich identifikovat příležitosti pro oběhové hospodářství. Zároveň bude součástí kurzu dvoudenní výjezd spojený s exkurzí mimo jiné do technologického recyklačního zařízení SUEZ Využití zdrojů a.s. v Němčicích nad Hanou a na další místa.

Pokud byste měl vyjmenovat tři největší přínosy pro studenty tohoto kurzu, jaké by to byly?

Jednoznačně by se jednalo o následující přínosy: aktuální informace z oboru; uvažování v souvislostech a networking. A kdybych mohl dodat ještě čtvrtý, tak doufám, že to bude jak pro účastníky, tak pro lektory inspirativně a příjemně strávený čas.