Články

SEPNO - ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2018

2. 10. 2017 - Kateřina Kodadová

 

Již delší dobu se připravuje změna v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (NO) a v současnosti jsou původci odpadů a potažmo odpovědné osoby v nakládání s odpady (odpadové společnosti) nuceni pracovat s nouzově zavedeným režimem ohlašování. Dne 29. 9. 2017 byla zveřejněna poslední sada datových standardů pro ohlašování v roce 2018. V průběhu listopadu a prosince bude velmi pravděpodobně spuštěn tzv. zkušební provoz, který by měl jednotlivé uživatele naučit správně plnit novou zákonnou povinnost a měl by zároveň otestovat funkčnost celého systému. Počátkem října by měly být zveřejněny termíny seminářů pro uživatele ISPOP.

Dobrá myšlenka, provizorní řešení
Zrekapitulujme krátce dosavadní vývoj. Přeprava NO se má podle zákona ve znění po novele č. 223/2015 ohlašovat prostřednictvím ISPOP. Podle ní je odesílatel povinen každou přepravu NO před jejím zahájením ohlásit elektronicky prostřednictvím ISPOP a k zásilce přiložit ohlašovací list v listinné podobě. Tyto povinnosti může za odesílatele splnit příjemce. Ministerstvo životního prostředí stanovilo do 31. 12. 2016 přechodné období, kdy nebyli odesílatel a původce povinni ohlašovat přepravu podle novely zákona (za předpokladu, že splnili povinnost evidence podle zákona ve znění před nabytím účinnosti novely, tj. zajistili ohlášení přeprav v listinné podobě prostřednictvím evidenčních listů - ELPNO). Během tohoto přechodného období však nebyl systém ohlašování přeprav NO přes ISPOP vytvořen a spuštěn

Tato situace byla řešena sdělením MŽP ze dne 12.12.2016 k plnění povinnosti ohlašování přeprav NO od 1.1.2017. To stanovilo postup s využitím ustanovení §40, odst. 8 zákona o odpadech, které popisuje způsob ohlašování přeprav v případě výpadku elektronického systému, kdy odesílatel vyhotoví před zahájením dva ohlašovací listy v listinné podobě podle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., z nichž jeden si ponechá odesílatel a jeden archivuje příjemce.

Stav prací na systému
Jak pokračovaly práce na systému v tomto roce? Ministerstvem vysoutěžený dodavatel prováděl programátorské práce, na jejichž konci by měl být nový systém evidence přepravy nebezpečných odpadů. V tuto chvíli má již systém, který nese ve finální verzi název SEPNO, za sebou pilotní testování. 

Ohlašování v systému SEPNO
Účastníci přepravy NO budou mít dvě možnosti, jak přepravu ohlásit, a to přímo prostřednictvím portálu ISPOP on-line bez nutnosti vlastního SW, anebo pomocí SW, který je na ISPOP napojen. Pro komunikaci s ISPOP je nutné používat datový standard, který by měl být správně vydaný půl roku před termínem plného spuštění. Dne 29. 9. 2017 byla zveřejněna poslední sada datových standardů pro ohlašování v roce 2018. V návaznosti na vydání datového standardu bude nutné upravit uživatelské softwary tak, aby bylo možno přepravu ohlašovat bez nutnosti přistupování na stránky ISPOP. V průběhu listopadu a prosince bude velmi pravděpodobně spuštěn tzv. zkušební provoz, který by měl jednotlivé uživatele naučit správně plnit novou zákonnou povinnost a měl by zároveň otestovat funkčnost celého systému.

Termín spuštění elektronické evidence přepravy NO dle požadavku §40 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech po novele zákonem č. 223/2015 Sb. se i přes pozdější vydání datového standardu předpokládá k 1.1.2018

Po spuštění systému bude muset být v ISPOP nahlášena každá přeprava NO před jejím zahájením – každá přeprava dostane svůj unikátní identifikátor (identifikační číslo ohlašovacího listu - IČOL). Následně bude nutné potvrdit do tří pracovních dnů provedení přepravy, případně upravit neshodné informace. Velmi pravděpodobně se jako nejefektivnější způsob pro původce plnění této zákonné povinnosti ukáže splnění prostřednictvím oprávněné osoby, což je v praxi možné.