Články

Společnost SUEZ Využití zdrojů získala významnou sanační zakázku

14. 2. 2018 - SUEZ Využití zdrojů

Společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. vyhrály ve sdružení společnosti „SUEZ/AVE Vratimov-kaly“ veřejnou zakázku “Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, vypsanou Moravskoslezským krajem jako zadavatelem, a to na základě splnění legislativních požadavků daných ve výběrovém řízení a nabídnuté nejnižší ceně za realizaci předmětných prací.

Předmětem zakázky je odtěžení a odvoz veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren a jeho následné termické odstranění. Zadavatel charakterizoval materiál jako nebezpečný odpad v celkovém množství 6700 tun.

Veřejnou zakázku na odstranění materiálu z lagun Ostramo, který je dlouhodobě uskladněn na území města Vratimov, vyhlásil Moravskoslezský kraj loni v říjnu. Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá přes 40 milionů korun, z nichž 80 procent pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat. Zbývajících 20 procent, tedy přes 8 milionů korun, půjde z krajského rozpočtu.

 „Prvotní součástí dodávky prací bude zpracování prováděcího projektu, ve kterém budou specifikovány všechny technické konkrétnosti realizace zakázky, vč. logistiky odvozu materiálu a jeho následného termického odstranění. Projekt bude zpracován v období do dvou měsíců od podpisu smlouvy o dílo a následně schvalován zadavatelem, jím stanovenou supervizí a příslušnými orgány státní zprávy MŽP a ČIŽP. Po schválení prováděcího projektu všemi dotčenými subjekty bude předáno staveniště a zahájena vlastní realizace zakázky“, řekl Lubomír Jati, manažer speciálních projektů SUEZ Využití zdrojů a.s.

 „V první, max. tříměsíční fázi budou probíhat přípravné práce a odvoz materiálu. Ve druhé fázi trvající do deseti měsíců bude zajištěno samotné odstranění materiálu. Na realizaci zakázky bude po celou dobu dohlížet jmenovaná supervize zadavatele a ostatní dotčené subjekty budou o jejím průběhu informovány na pravidelných kontrolních dnech. Každá fáze bude ukončena závěrečnou zprávou, ve které bude vyhodnocen její průběh a výsledky. Závěry prací budou zaneseny do databáze SEKM MŽP“, upřesnil Lubomír Jati.