Články

Nabídli jsme obcím na konferenci Komunální odpad 2024+

9. 3. 2018 - Kateřina Kodadová

Novela zákona o odpadech od roku 2024 zakazuje ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Původcům odpadu tak dala novela zhruba deset let na vyřešení této otázky, aby v roce 2024 dosáhli souladu s legislativou. Jaké mají obce možnosti? Jakou pomoc obcím jako svým zákazníkům a partnerům nabízí společnost SUEZ Využití zdrojů na konferenci prezentovala Petra Dryšlová, obchodně technická manažerka.

Podle Petry Dryšlové je třeba, aby se představitelé obcí a měst zabývali změnou systému svozu odpadů. Kromě zákazu skládkování směsného komunálního odpadu je k tomu povedou další důvody. Je to jednak trvalý nárůst objemu městského odpadu, který se do roku 2050 odhaduje jako sedmdesátiprocentní. Podle oběhového balíčku EU má navíc dosáhnout podíl recyklovaného městského odpadu do roku 2030 65%. A konečně je zásadním důvodem, jak vysoký podíl z rozpočtů  samospráv jde právě na zpracování odpadů. Z dat Světové banky vyplývá, že tyto náklady měst tvoří 20 – 50% jejich rozpočtu, tedy velmi významnou část.

Stále více jsou akcentována ekologická hlediska a požadavky na využití odpadů v podobě recyklace nebo energetického využití. Ekologické odstranění odpadů je samozřejmostí v zájmu budoucích generací. Obce musí rovněž naplňovat schválené plány odpadového hospodářství a dostát všem požadavkům poměrně často se měnící legislativy. 

Obce a města tedy potřebují takové řešení, které by skloubilo všechna výše uvedená kritéria, zjednodušeně skloubit ekologickou a ekonomickou stránku věci. 


Jaká je pro potřebnou změnu výchozí situace? 

Stagnující množství vytříděných odpadů  - Je třeba upravit stávající systém třídění odpadů.

Problematická kvalita vytříděných odpadů - Znečištění vytříděných odpadů směsnými odpady (zejména u plastů).

Motivace k třídění odpadů - Kdo chce třídit, již třídí – potřeba nové motivace.

Nedostatečné třídění u „nových“ komodit - Kovy, bioodpad

Vývozy poloprázdných nádob na tříděné odpady i směsný komunální odpad - domácnosti nechávají svážet nádobu bez ohledu na její naplnění.


Jak přistoupit ke změně, v čem spočívá řešení?

Řešením je změna systému sběru druhotných surovin a směsného komunálního odpadu. Již v mnoha obcích se osvědčilo zavedení „door to door“ systému. Jednoznačně motivační je zajištění evidence svezených odpadů až do úrovně jednotlivých domácností. Díky evidenci a přehledu o množství svezených odpadů dochází k úpravě četnosti svozu SKO a plateb za svoz. Doprovodným jevem nového přístupu je snížení množství SKO. Výsledkem celého procesu je udržitelnost nákladů na odpadové hospodářství obcí.

 

Kontaktujte nás: 800 102 000