Články

Světový den oceánů jako příležitost pro další kroky v nakládání s plasty

8. 6. 2018 -

Znečišťování oceánů není naše starost? Výsledky ze studie německého Centra enviromentálního výzkumu prokázaly, že 90% veškerých plastů se do oceánů dostane jen z deseti velkých světových řek. 

SUEZ Využití zdrojů se jako jeden ze zakládajících členů ČAObH (České asociace oběhového hospodářství) aktuálně účastní procesu připomínkování návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Ekosystém moří a pevniny je propojen právě řekami, kterými do moře proudí sedimenty, organický uhlík, dusík a další živiny. Kromě těchto důležitých přírodních složek proplouvá řekami obrovské množství odpadků, které mořské prostředí fatálně poškozuje. Každý rok se do oceánů dostane 8-12 milionů tun plastů a mikroplastů. Není čas na pesimismus, je čas podniknout kroky k nápravě. Skupina SUEZ přijala v tomto směru několik závazků.

Bojovat se znečištěním řek mikroplasty

Čistírny odpadních vod zabraňují tomu, aby se do řek dostaly nežádoucí materiály. I ony však mají svoje limity, SUEZ proto vyvinul nový "Ecoseastem", který se zabývá analýzou plastových mikrovláken z oblečení, které běžné filtry nejsou schopny zachytit. Cílem je zjistit dopad na životního prostředí a vyvíjet hloubkové filtry, které budou schopny tyto částice zadržet. 

Kontrolovat únik odpadních vod a dešťové vody do přírodního ekosystému

"AQUADVANCED® Urban Drainage" je program, který nabízí efektivní a transparentní management sanitačních systémů. Tento nástroj by měl pomoci chránit životní prostředí, lidi a jejich majetek a dosáhnout ekonomické optimalizace prostřednictvím snižování rizika záplav nebo znečisťování řek. 

Sběr plastového odpadu

80 % až 90 % plastového odpadu v oceánu tvoří polyetylén, který je hojně využíván pro výrobu plastových obalů. SUEZ Využití zdrojů se jako člen ČAObH účastní procesu připomínkování návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. ČAObH vítá například závazek týkající se minimálního recyklačního obsahu, připomíná však, že to bude v každém případě znamenat zvýšené nároky na investice do dalších stupňů třídění a předúpravy odpadů. Doplňuje také, že státy EU nejsou s ohledem na své vysoké standardy největším znečišťovatelem moří. Doporučuje proto Evropské komisi vyvolat celosvětovou diskusi na toto ožehavé téma a prosazení podobné strategie na širší platformě.

Podívejte se na video SUEZ ke Světovému dni oceánů.

zdroje: suez.com, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung